زنجان

در زنجان، ایران
امروز: یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷
دسته بندی مکان های شهر زنجان، در استان زنجان، ایران

اطلاعات شهر زنجان

آب و هوای شهر زنجان

سرعت باد: ۱۱.۲۷ کیلومتر در ساعت، از سمت: جنوب شرق

رطوبت: ۷۵ درصد، فشار: ۲۷۶۳۲.۹۴ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۶:۰۲

ساعت: ۲۰:۲۵

دما: °۱۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۱ (سانتیگراد)حداقل دما: °۸ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۲ (سانتیگراد)حداقل دما: °۹ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۰ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۰ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۴ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۰ (سانتیگراد)